บุคลากร

-นาราธานนท์

นางสาวณัฐชยา นาราธานนท์

MissNatchaya Naratanont

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

Tel. 0 5391 6017

e-Mail : natchaya.nar@mfu.ac.th

ฝ่ายสวัสดิการ วินัย พัฒนาระบบและจัดการทั่วไป

นางสาวสวิตตา ตีรณวัฒนากูล

MissSawitta Teeranawattanakul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานเบิกจ่ายสวัสดิการ)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : sawitta.tee@mfu.ac.th

นางสาวภารณี  เลาพัฒนกุล

MissParanee Laopattanakul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานบุคคล งานเบิกจ่ายสวัสดิการ)

Tel. 0 5391 6052

e-Mail : paranee.lao@mfu.ac.th

นายธนธร  ทาคำฟู

Mr.Thanathorn Thakhamfoo

ตำแหน่ง นิติกร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6484

e-Mail : thanathorn.tha@mfu.ac.th

นางสาวอรฉัตร วรรณวิจิตร

MissOrrachat Wannawijit

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานที่พักพนักงาน งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

Tel. 0 5391 6495

e-Mail : orrachat.wan@mfu.ac.th

นายเฉลิมวุฒิ บัวบาน

Mr.Chalermwut Buaban

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานนิติกรรม)

Tel. 0 5391 6484

e-Mail : chalermwut.bua@mfu.ac.th

นางสาวเยาวลักษณ์ ม่อมดี

MissYaowaluck Momdee

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานลาศึกษาต่อ)

Tel. 0 5391 6495

e-Mail : yaowaluck.mom@mfu.ac.th

นางสาวศุภารัตน์ ชัยนันท์

MissSuparat Chainan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานลา งานประกัน)

Tel. 0 5391 6020

e-Mail :suparat.chainan@mfu.ac.th

นางสาวสุภาวดี พรหมณะ

MissSupawadee Prommana

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานทุนการศึกษา)

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : supawadee.pro@mfu.ac.th

นางสาวณิชิฎา วรกุล

MissNichida Worrakun

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานจัดการทั่วไป)

Tel. 0 5391 6019

e-Mail : nichida.wor@mfu.ac.th

ฝ่ายสรรหาและประเมินผลการปฏิบัติงาน

นายกิติพงษ์ วงศ์ใจ

Mr.Kitipong Vongjai

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร
(งานแต่งตั้งตำแหน่งบริหาร งานขึ้นเงินเดือนประจำปี)

Tel. 0 5391 6486

e-Mail : kitipong.von@mfu.ac.th

นางสาวไพจิตรา จินตประชา

MissPaijittra Jintapracha

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการฯ งานปรับตำแหน่ง โอนย้ายสังกัด)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : paijittra.jin@mfu.ac.th

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวีกุล

MissAtcharaporn Thaweekul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินผลฯ พนักงานสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6485

e-Mail : atcharaporn.say@mfu.ac.th

นางสาวเพลินพักตร์ ชื่นใจดี

MissPhlernphak Chuenchaidee

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานประเมินผลฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6486

e-Mail : plenpak.che@mfu.ac.th

นางสาวภัทรวดี จิวหา

MissPhattarawadee Jiwha

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาฯสายปฏิบัติการ)

Tel. 0 5391 6021

e-Mail : phattarawadee.jiw@mfu.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปรียาภรณ์ นาคพรมมินทร์

ACTING.SUB-LT. Preeyaporn Narkprommin

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานสรรหาพนักงานสายวิชาการ)

Tel. 0 5391 6020

e-Mail :preeyaporn.nar@mfu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

นางสาววิภาวรรณ คำใส

MissWipawan Kamsai

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย

Tel. 0 5391 6053

e-Mail : wipawan.kam@mfu.ac.th

นางสาวคณิตา ไชยชมภู

MissKanita Chaichompoo

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : kanita.cha@mfu.ac.th

นางสาวทวีพร ทองชัย

MissTaweeporn Thongchai

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานขอตำแหน่งทางวิชาการ)

Tel. 0 5391 6493

e-Mail : taweeporn.oon@mfu.ac.th

นางสาวรภัสสา สมุดความ

MissRaphatsa Samoodkwam

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานพัฒนาบุคลากร)

Tel. 0 5391 6494

e-Mail : raphatsa.sam@mfu.ac.th

นางสาววัลลภา ยาวินันท์

MissWallapa Yawinan

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานพัฒนาบุคลากร งานบัตรพนักงาน งานข้อมูลพนักงาน)

Tel. 0 5391 6485 (ห้องทำบัตร 0 5391 6162)

e-Mail : wallapa.yaw@mfu.ac.th