ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่อยู่ : ส่วนการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าสุด อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 57100

หมายเลขโทรศัพท์

หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ - 0 5391 6017

งานจัดการทั่วไป - 0 5391 6019

งานสรรหาผู้บริหาร - 0 5391 6486
งานสรรหาพนักงานสายวิชาการ - 0 5391 6020
งานสรรหาพนักงานสายปฏิบัติการฯ - 0 5391 6021
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน - 0 5391 6021
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายบริหาร) - 0 5391 6019 
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) - 0 5391 6485
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายปฏิบัติการฯ) - 0 5391 6486
งานประเมินผลการทดลองงาน - 0 5391 6021
งานข้อมูลประวัติพนักงาน - 0 5391 6485
งานจัดทำบัตรพนักงาน - 0 5391 6485 / 0 5391 6161 (ห้องทำบัตร)

งานเบิกจ่ายสวัสดิการ - 0 5391 6494 / 0 5391 6052
งานนิติกรรม - 0 5391 6484
งานที่พักพนักงาน - 0 5391 6494
งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - 0 5391 6494
งานลาศึกษาต่อ - 0 5391 6495
งานการลาและลงเวลาปฏิบัติงาน - 0 5391 6020
งานทุนการศึกษา - 0 5391 6053

งานฝึกอบรม - 0 5391 6494 / 0 5391 6053 / 0 5391 6485
งานขอตำแหน่งทางวิชาการ - 0 5391 6493

e-Mail : personnel@mfu.ac.th

Facebook : ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง