การขอตำแหน่งทางวิชาการ

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

(ยกเลิก)

 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ
และศาสตราจารย์พิเศษ