กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

แบบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน/แผนการลงทุน

Form for Provident Fund Membership Application and Beneficiary Appointment

Application for Voluntary Investment Plans

คู่มือ K-Cyber Provident Fund Member การเข้าใช้งาน

คู่มือ K-Cyber Provident Fund Member เปลี่ยนแผนการลงทุน

การติดตามข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเปลี่ยนแผนการลงทุนด้วยตนเองผ่านระบบ K-Cyber Provident Fund

วิธีการอ่าน statement_หนังสือรับรองยอดเงินกองทุนประจำปี

ข้อควรรู้การใช้งาน app Kmy PVD

คู่มือการขอ Username และ Password ด้วยตนเอง

การสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1. ดาวน์โหลดเอกสารดังต่อไปนี้

2. ทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่าน ออนไลน์ในเว็บไซต์ตามคำอธิบายในเอกสารวิธีทำแบบประเมินฯ คลิกที่นี่

3. กรอกเอกสารใบสมัคร และแบบแจ้งความประสงค์เลือกนโยบายการลงทุน ตามข้อ 1 และนำส่งที่ส่วนการเจ้าหน้าที่

(หมายเหตุ * ส่งใบสมัครครบถ้วนและทำแบบประเมินความเสี่ยงในเว็บไซต์เรียบร้อย วันที่ 1 – 15 ของเดือน จะเป็นสมาชิกกองทุนฯ วันที่ 1 ของเดือนถัดไป หากดำเนินการดังกล่าวหลังวันที่ 15 ของเดือน จะเป็นสมาชิกกองทุนฯ วันที่ 1 ของ 2เดือนถัดไป  เช่น ส่งใบสมัครครบถ้วน  วันที่ 5 มกราคม จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุนวันที่ 1 กุมภาพันธ์  หากส่งใบสมัครครบถ้วนวันที่ 16 มกราคม จะมีผลเป็นสมาชิกกองทุน วันที่ 1 มีนาคม)