โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : M-Square

วิทยากร : อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทองอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ และนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้

316811703_2047636175438762_827750829441117570_n 316951333_2047635242105522_2722696250348874249_n 316947809_2047635328772180_7246923035833685287_n 316547734_2047635758772137_6554474993047814470_n 316808843_2047635812105465_6815043133120007393_n 316943955_2047635885438791_6551076605118708721_n 316943748_2047636108772102_1837177527477128866_n