กิจกรรมกีฬาพนักงานสัมพันธ์ 2565

กีฬาพนักงานสัมพันธ์ 2565 เป็นกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยมี รศ.ดร.ชยพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานทุกส่วนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารสเตเดียม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565…

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E-Park อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : M-Square วิทยากร : อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทองอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีความสามารถในการเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงและปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ด้วยการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์ และนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางอารมณ์มาช่วยเสริมสร้างสมรรถนะส่วนบุคคล การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้…

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – T : Teamwork

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST
ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value)
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
T: Teamwork ‘ด้วยกัน’ We get it done together.
มฟล. ทำด้วยกัน เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทำงานให้สำเร็จ
ไปด้วยกันทำงานร่วมกันด้วยความมีน้ำใจ จริงใจ เชื่อมั่น และให้เกียรติซึ่งกันและกัน พร้อมให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นของทุกคนในองค์กร เพื่อนำมาสู่การทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน
#MFU•FIRST #Teamwork

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST – S : Spirit

ส่วนการเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ค่านิยมองค์กร MFU•FIRST ซึ่งเป็นค่านิยมหลัก (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยวันนี้ขอนำเสนอคำว่า
S: Spirit ‘ด้วยใจ’ We work with heart. มฟล. ทำด้วยใจ
เราชาวองค์กรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำงานต่าง ๆ กันด้วยใจ ทุ่มเท และพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ เพื่อความสำเร็จขององค์กร ยึดประโยชน์ขององค์กร
เป็นสำคัญ
#MFU•FIRST #Spirit
   
 
1 2 3 4 5 9