แจ้งประชาสัมพันธ์แผนความคุ้มครองพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส,บุตร) ของบริษัท เอไอเอ จำกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อสิทธิประโยชน์แก่พนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) บริษัท เอไอเอ จำกัด ได้เสนอแผนความคุ้มครองให้กับพนักงาน และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร) โดยมีรายละเอียด และเงื่อนไข ดังนี้

  1. แผนที่ 1 แผนความคุ้มครองให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่สนใจสมัครประกันสุขภาพ อัตราเบี้ยประกันคนละ 4,256 บาท/ปี ในวงเงินประกันชีวิต คนละ 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ คนละ 500,000 บาท รวมทั้งผลประโยชน์อื่นตามข้อกำหนด มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง

พนักงานท่านใดประสงค์จะสมัครโปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา ส่งมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(1) ใบสมัครขอเอาประกันภัย (เอกสารแนบ 2 ใบสมัครประกัน)

(2) แบบฟอร์มแถลงสุขภาพ (เอกสารแนบ 3 เอกสารแถลงสุขภาพ)

(3) สำเนาบัตรประชาชน

  1. แผนที่ 3 แผนความคุ้มครองคู่สมรสและบุตร ของสมาชิก มีเงื่อนไขดังนี้

2.1) ผู้ที่จะสมัครแผนความคุ้มครองให้คู่สมรสและบุตร จะต้องเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และต้องเป็นสมาชิกในแผนที่ 1 ก่อน

2.2) จำนวนผู้สมัครขั้นต่ำของคู่สมรส,บุตร รวมกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 58 คน

2.3) บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 2 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ หรือขยายความคุ้มครองถึง 23 ปีบริบูรณ์ กรณียังคงเป็นนักศึกษาและโสด

2.4) คู่สมรสต้องมีอายุต่ำกว่า 65 ปี บริบูรณ์

2.5) ให้ความคุ้มครองเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้น (ไม่รวมประกันชีวิต 100,000 บาท และประกันอุบัติเหตุ 500,000 บาท)

2.6) ไม่ได้รับค่าชดเชยรายวันในโรงพยาบาล

2.7) อัตราเบี้ยประกันคนละ 5,185 บาท/ปี ซึ่งพนักงานรับผิดชอบชำระค่าเบี้ยประกันเอง

 

พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานชาวต่างชาติท่านใดประสงค์จะสมัครให้กับคู่สมรสและบุตร โดยมีความคุ้มครองตามข้อ 2 โปรดกรอกรายละเอียดในเอกสารตามที่ระบุด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารและรับรองสำเนา ส่งมายังส่วนการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

(1) แบบฟอร์มใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (เอกสารแนบ 4 ใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ)

(2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร, คู่สมรส และบุตร (ถ้ามี)

(3) สำเนา Passport ของผู้สมัคร, คู่สมรส และบุตร (กรณีชาวต่างชาติ)

(4) สำเนาทะเบียนสมรส

(5) สำเนาใบสูติบัตรของบุตร

  1. พนักงาน, ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานชาวต่างชาติ ท่านใดที่ถือกรมธรรม์แผนที่ 1 และแผนที่ 3 แผนความคุ้มครองคู่สมรสและบุตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่แล้ว (ส่วนการเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายชื่อทาง MFU Mail) ขอท่านได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1) ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุกรมธรรม์ ให้กรอกรายละเอียดยืนยันการต่ออายุกรมธรรม์ (เอกสารแนบ 5 เอกสารยืนยันการต่ออายุกรมธรรม์)

3.2) ผู้ที่ประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์ ให้กรอกแบบฟอร์มการแจ้งยกเลิกกรมธรรม์ (เอกสารแนบ 6 ใบแจ้งยกเลิกกรมธรรม์)

โดยให้ส่งกลับมายังอีเมล์ bundit.moo@mfu.ac.th ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป หากครบกำหนดแล้วท่านยังไม่ยื่นเอกสารใดๆ จะถือว่าท่านประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์

ทั้งนี้แผนความคุ้มครองของคู่สมรสและบุตร (แผนที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถยื่นสมัครได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น รับสมัครภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ไม่สามารถยื่นสมัครระหว่างปีกรมธรรม์ได้ ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่จะแจ้งวันที่มีผลคุ้มครองให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 ตารางผลประโยชน์

เอกสารแนบ 2 ใบสมัครประกัน

เอกสารแนบ 3 เอกสารแถลงสุขภาพ

เอกสารแนบ 4 ใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ

เอกสารแนบ 5 เอกสารยืนยันการต่ออายุกรมธรรม์

เอกสารแนบ 6 ใบแจ้งยกเลิกกรมธรรม์