นิติกรพบพนักงาน 2566 หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรนิติกรพบพนักงาน หัวข้อ การเสริมสร้างจริยธรรม ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ที่ผ่านมา

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย