โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดการข้อมูลเพื่อการรายงานผลโดยการใช้ Microsoft Excel และ Power BI”

ในวันที่ 16 มกราคม 2566 และวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง S1–206 อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วิทยากร อาจารย์ ดร.ขวัญตา คีรีมาศทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมผู้ช่วยวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Microsoft Excel ในการเตรียมข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะการใช้ Power BI ในการประมวลข้อมูล เพื่อการรายงานผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลตามภาระหน้าที่หรือตามภารกิจของหน่วยงาน

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจัดเตรียมข้อมูล และออกแบบตารางเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน Microsoft Excel และผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำแหล่งข้อมูลใน Microsoft Excel รายงานผลในรูปแบบ Data Visualization Dashboard ใน Power BI

IMG_7731

IMG_7734 IMG_7741 IMG_7739 IMG_7738 IMG_7735 IMG_7736