ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับพนักงานสายวิชาการ

เพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566

-มฟล.-ผู้ได้รับทุน-ประจำปี-2566-ป.เอก